Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturgenopretning af Søborg Sø

Søborg Sø
 Projekttype Indgår i Regeringsgrundlag november 2016
 Periode 2017 – ca. 2021
 Projektareal Ca. 500 ha heraf sø på ca 335 ha
 Økonomi Budget på ca. 93 mio kr. 

Søborg Sø var tidligere en stor sø indtil den blev tørlagt for at blive brugt til landbrugsformål.

Det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette søen, det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2016. Naturgenopretningsprojektet vil have flere positive natur-, miljø-, og klimaeffekter.

Der arbejdes med et projekt, som omfatter ca. 500 ha, hvor der vil blive genskabt en sø på ca. 335 og omkringliggende enge. Søen vil blive meget lavvandet med en gennemsnitsdybde på 1 m. Projektet berører 63 lodsejere. Det forventes, at der skal gennemføres en jordfordeling.

Jordfordeling:

Annonce

Indledende jordfordelingsmøde d. 6.9.2018 kl. 19

Invitation til Indledende jordfordelingsmøde

Powerpoint fra mødet

Jordfordeling

Kort

Borgermøde:

Der blev afholdt et borgermødet den 6. marts 2018 i Søborg Forsamlingshus:

Materiale fra mødet:

Program for borgermøde

Powerpoint om projektet

Powerpoint om miljøvurdering

 

Visionen for Søborg Sø er:

  • at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik
  • at kunne tiltrække et mangfoldigt fugleliv
  • at bevare og sikre de kulturhistoriske værdier omkring Søborg Sø
  • at skabe et oplevelses- og aktivitetslandskab, der henvender sig til friluftslivet, og samtidig være et attraktivt udflugtsmål for turister
  • at reducere udledning af drivhusgasser og udvaskning af næringsstoffer, bl.a. kvælstof

Søen etableres ved at pumpen fjernes og der etableres en stryg i nordenden af søen. Søen vandspejlskote vil være 1,0 m DVR90,og med en forventelig vandstandssving på ca. 0,6 m. Pumpehuset bevares som et kulturhistorisk mindesmærke. Der endnu ikke taget endelig stilling de fremtidige stier i området. Der er få bygninger i området i området, som vil blive berørt af projektet.

Fugle- og dyreliv. De åbne vandflader, enge og rørskov vil tiltrække mange svømmefugle som ænder, gæs og svaner. Der kan forventes en række trækgæster til området, og man kan også forvente at der kommer flere rovfugle, vadefugle og traner mm. Det formodes at viber, bynkefugle og engsnarren vil kunne finde ynglepladser på engarealerne rundt om søen. Søen vil komme til at stå i forbindelse med de omkringliggende vandløb gennem indløb og stryg. Der vil derfor naturligt indvandre fisk som hundestejler, karudse, skalle, aborre og gedde. Bestandene af pattedyr vil gå tilbage som følge af tabte levesteder på de vanddækkede arealer.

Historie. I stenalderen var Søborg Sø en bred fjord med udløb til Kattegat ved Gilleleje. Siden er der sket landhævning og der blev skabt en sø som lå 5-6 meter over havets overflade.

Søborg Slot blev opført i 1100 tallet som et kongeslot på en holm i søen. Slottet blev ødelagt under Grevens Fejde i 1534/35. Ruinen vil ikke blive fysisk påvirket at genopretning af Søborg Sø, men komme til at fremstå meget tydeligere i landskabet.

Søborg Sø har været Nordsjællands 4. største sø indtil den blev afvandet til landbrugsformål. Ved afvandinger er vandstanden i området samlet blevet sænket 6-7 meter. Søen blev delvis tørlagt i 1790 ´erne ved et forholdsvist enkelt kanalsystem, og i 1870 ´erne blev søen fuldstændig tørlagt ved et omfattende kanalsystem. I 1945-1950 blev der gennemført en ny kraftig afvanding af området. Kanalen er senest blevet uddybet i 1975. Afvandingerne har medført meget omfattende terrænsætninger og store dele kan i dag kun benyttes til græsning eller høslet, hvor det tidligere var muligt at dyrke korn på en større del af de afvandede arealer.

Projektforløb

Igennem de seneste årtier har man drøftet områdets fremtid. Lodsejerne i Søborg Sø Landvindingslag har siden 2012 arbejdet med et muligt scenarie for naturgenopretning. Dette arbejde har indtil slutningen af 2016 været støttet af fonde.

Projektet har senest været fremlagt på et borgermøde i marts 2018. Her blev der bla. orienteret om miljøvurdering af projektet. Der kan frem til den 30. marts 2018 indsendes input til idéoplægget, som er en del af miljøvurderingen.

Miljøvurdering

 

 

Dokumentarkiv

Rapport:

Genopretning af Søborg Sø. Opdateret forprojektforslag maj - 2017

Kort:
Bemærk at vandspejlskote ikke er endelig fastlagt, men vil blive fastlagt i den nærmere projektering.

Forslag til en sø på i alt 337 ha samt søens vanddybder - 2018

Forslag til søens påvirkning op til 1 m over søens vandspejl - 2018

Forslag til sø med tilløb og transparent påvirkningszone - 2018

Projektkort - 2017

Konsekvenskort - 2017

Præsentation af søprojekt ved generalforsamling 9. maj - 2017

Ida Dahl-Nielsen

Specialkonsulent
Nordsjælland