Naturgenopretning af Søborg Sø

Søborg Sø
 Projekttype Indgår i Regeringsgrundlag november 2016
 Periode 2017 – ca. 2024
 Projektareal Ca. 600 ha heraf er ca 338 ha lavvandet sø.
 Økonomi

Budget var oprindeligt på ca. 93 mio kr. 

Nu justeret til 120 mio. kr.

Søborg Sø var tidligere en stor sø indtil den blev tørlagt for at blive brugt til landbrugsformål.

Det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette søen, det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2016. Naturgenopretningsprojektet vil have flere positive natur-, miljø-, og klimaeffekter.

Projektet omfatter 600 ha (svarende til pumpelagets grænser). Her vil blive genskabt en lavvandet sø, som får et areal på 338 ha med omkringliggende ferske enge. Staten har gennem jordfordeling opkøbt 488 ha inden for projektområdet, herunder det kommende søareal. 120 ha ejes af private lodsejere og antallet af lodsejere er reduceret fra 65 til 15 personer.


Visionen for Søborg Sø er:

  • at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik
  • at kunne tiltrække et mangfoldigt fugleliv
  • at bevare og sikre de kulturhistoriske værdier omkring Søborg Sø
  • at skabe et oplevelses- og aktivitetslandskab, der henvender sig til friluftslivet, og samtidig være et attraktivt udflugtsmål for turister
  • at reducere udledning af drivhusgasser og udvaskning af næringsstoffer, bl.a. kvælstof

 

Nyheder

Informationstavle med nyhed efterår 2023

Ses her

Anlæg af sø mv.

Forhåbentlig kan anlæggene af søen gå i gang i løbet af efteråret 2023. Forinden skal opnås de nødvendige tilladelser. Der skal etableres diger, stier og parkeringspladser. Der arbejdes på at det bliver muligt at komme rundt om søen både for cyklende, gående og ridende svarende til ca. 12,5 km.

Søen etableres ved at pumperne slukkes. Slettemosevandløbet føres ind i søens sydende og i nordenden ved søens udløb etableres et stryg. Søens vandspejlskote bliver 1 m DNN. Pumpehuset bevares som et kulturhistorisk mindesmærke.

Du kan læse mere om anlæggene her

Hvornår og hvordan kommer vandet?
Det er forventningen, at de pumper der i dag holder området tørt, vil kunne slukkes i 2024, hvorefter søen langsomt fyldes op med vand. Bliver der ikke for meget tørke vil søen forventeligt være fyldt op i 2026. Det undersøges i øjeblikket om den del af søen, der ligger syd for Bygaden, kan påbegynde opfyldning allerede i 2023.

Fugle- og dyreliv

De åbne vandflader, enge og rørskov vil tiltrække mange svømmefugle som ænder, gæs og svaner. Der kan forventes en række trækgæster til området, og man kan også forvente at der kommer flere rovfugle, vadefugle og traner mm. Det formodes at viber, bynkefugle og engsnarren vil kunne finde ynglepladser på engarealerne rundt om søen. Søen vil komme til at stå i forbindelse med de omkringliggende vandløb gennem indløb og stryg. Der vil derfor naturligt indvandre fisk som hundestejler, karudse, skalle, aborre og gedde. Bestandene af pattedyr vil gå tilbage som følge af tabte levesteder på de vanddækkede arealer.

Naturplejeplan
Der er udarbejdet en naturplejeplan for de statsejede arealer i projektområdet. Her fremgår det, hvilke arealer der skal græsses mv. Naturplejeplan kan ses her.

Historie

I stenalderen var Søborg Sø en bred fjord med udløb til Kattegat ved Gilleleje. Siden er der sket landhævning og der blev skabt en sø som lå 5-6 meter over havets overflade.

Søborg Slot blev opført i 1100 tallet som et kongeslot på en holm i søen. Slottet blev ødelagt under Grevens Fejde i 1534/35. Ruinen vil ikke blive fysisk påvirket at genopretning af Søborg Sø, men komme til at fremstå meget tydeligere i landskabet.

Søborg Sø har været Nordsjællands 4. største sø indtil den blev afvandet til landbrugsformål. Ved afvandinger er vandstanden i området samlet blevet sænket 6-7 meter. Søen blev delvis tørlagt i 1790 ´erne ved et forholdsvist enkelt kanalsystem, og i 1870 ´erne blev søen fuldstændig tørlagt ved et omfattende kanalsystem. I 1945-1950 blev der gennemført en ny kraftig afvanding af området. Kanalen er senest blevet uddybet i 1975. Afvandingerne har medført meget omfattende terrænsætninger og store dele kan i dag kun benyttes til græsning eller høslet, hvor det tidligere var muligt at dyrke korn på en større del af de afvandede arealer.

Projektforløb 

Informationsmøde den 8. september 2022 for berørte lodsejere og følgegruppe. Præsentationer fra mødet kan ses nedenfor, mens referat kommer senere.

Oplæg af Naturstyrelsen om tidsplan, rydning og Kommunen om myndighedsarbejder

Oplæg af rådgiver WSP om anlægsarbejder

Oplæg af Naturstyrelsen om græsning

 

Følgegruppe_referat_2022_02_24

Powerpoint2022_02_24.pdf

Kommunikationsplan_2022_02_24

 

 

November 2020

Miljøkonsekvensrapport om Søborg Sø sendes i offentlig høring fra den 6. november til den 7. januar 2021.

Rapporten ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside

Rapport

Kort version af Miljøkonsekvensrapporten

Offentligt virtuelt Møde den 26. november kl 19.00 - 20.30

Velkomst og præsentation 

Skovrider Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen

NST's rolle i  større naturprojekter

Vicedirektør Signe Nepper Larsen

Dagens billeder fra området

Gribskov Kommune

Borgmester Anders Gerner Frost

Søborg Sø Landvindingslaug

Formand og landmand Kaare Larsen

Fremlæggelse af miljøkonsekvensrapport

Projekledelse: Ida Dahl-Nielsen og Morten Elling, Naturstyrelsen

Jordfordeling status

Chefforhandler Lars Grumstrup, Landbrugsstyrelsen

Den videre proces

Specialkonsulent Sif Zimmermann, Miljøstyrelsen

Spørgsmål/svar. Ordstyrer

Skovrider Jens Bjerregaard Christensen

 Alle kan deltage hjemmefra på computeren. Der bliver mulighed for at indsende spørgsmål via chatten.

 Følg mødet på livestream 

 Du kan også se mødet efterfølgende (fra ca. 1-2 timer efter) via samme link.

Maj 2020

Powerpointpræsentation af Søborg Sø projektet

Speciale om fosforfrigivelse i forbindelse med genetablering af Søborg Sø

 

 

Oktober

Præsentation for følgegruppen


Referat af Følgegruppemøde 23.9.2019


Nyhedsbrev til lodsejere


Infonyt Sensommer

 

September

Teknisk rapport for Naturgenopretningsprojektet Søborg Sø 19. september 2019. Rapporten ligger i dokumentarkivet her på siden.

Pr. 1. september 2019 erhvervede Naturstyrelsen yderligere arealer på Søborg Sø og ejer nu samlet 325 ha.

kort over erhvervede arealer

Info-folder septemeber 2019

Åbent Landbrug blev til Åben Sø d. 15.9.2019

Maj

Landvindingslaget generalforsamling oplæg 21.05.2019

Marts

Nyhedsbrev

Referat fra Følgegruppemøde 11.3.2019

Bilag til Følgegruppemøde 11.3.2019

Bilag om stiforbindelse 11.3.2019

Februar

Flagermusrapport
Undersøgelse og vurdering af Flagermusbestanden ved Søborg Sø sommeren 2018. 

December

Pressemeddelse om arealerhvervelse

November

Kendelsesmøde d. 21.november 2018:

Dagsorden

Naturstyrelsens oplæg

Naturstyrelsen har den 21. november 2018 erhvervet 210 ha heraf 194 ha inden for projektområdet. Arealerne overtages den 1. december 2018. 

Kort over erhvervede arealer.

Ekstra ordinær generalforsamling for pumpelaget blev holdt den 15. november 2018: 

Gribskov Kommunes input om lovgivning i relation til pumpelaget

 

Naturstyrelsen og Landbrugsstyrelsen har hver især i november fået tilsendt en række spørgsmål fra en lodsejer på Søborg Sø. Da nogle af spørgsmål/svar kan have generel interesse, kan de læses her:
Spørgsmål og svar 1

Spørgsmål og svar 2

Det rådgivende ingeniørfirma Niras er i gang med projektering. Der drøftes forhold som vandspejl i den kommende sø, vandkvalitet, sikring af ejendomme omkring søen, fisk, fugle ,mm. Den tekniske rapport forventes færdig i foråret 2019 herefter skal Naturstyrelsen udarbejde en miljøkonsekvensrapport. Det forventes at Miljøstyrelsen vil udsende den i sensommeren 2019, hvor der vil blive holdt et offentligt møde i forbindelse med høring af rapporten.

September

Landbrugsstyrelsen hyres til at stå for jordfordeling og forhandlinger med lodsejere. Alle lodsejere inviteres til jordfordelingsmøde d. 6. september.
Materiale fra mødet:

Invitation til Indledende jordfordelingsmøde

Powerpoint fra mødet

Jordfordeling

Kort

Planområde for erstatsningsjord

Juli

Rapport_ Flora 2018


Juni

Rådgivningsopgave med teknisk rapport udbydes til 3 firmaer og i august hyres det rådgivende firma Niras til opgaven.

TV2 Historisk fjord fra stenalderen skal genopstå som sø

Marts

Der holdes borgermøde d. 6. marts 2018 med 250 deltagere i Søborg Forsamlingshus. Naturstyrelsen informerer om projektet og Miljøstyrelsen informerer om proces samt høringer i forbindelse med miljøvurdering.                           
Materiale fra mødet:

Program for borgermøde

Powerpoint om projektet

Powerpoint om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har igangsat en proces med miljøvurdering af Søborg Sø:

Miljøvurdering af Søborg Sø

Ideoplæg

Februar

Ministeren har fundet de 93 mio. kr. til projektet, som det forventes at koste. Ministerens pressemeddelelse ses her.

Pressemeddelelse 9. februar 2018

 

 

 

 

 

 

December


Ministeren og pumpelagets bestyrelse mødes hos formanden Kaare Larsen for at drøfte finansiering af projektet.

Maj


Naturstyrelsen deltager i pumpelagets generelforsamling og det foreløbige projekt fremlægges og drøftes nærmere.

Januar


Naturstyrelsen får opgaven af Miljø- og Fødevareministeriet og opgaven bliver placeret på den lokale enhed Naturstyrelsen Nordsjælland.


November

Søborg Sø indgår sammen med Ekkodalens Moser på Bornholm som naturgenopretningsprojekter i Regeringsgrundlag. Om Søborg Sø står bl.a. andet: Det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette søen.”

 

Januar

Den ejendomsmæssige forundersøgelse udarbejdet af Landbrugsstyrelsen drøftes med lodsejerne på møde. Der er en generel positiv stemning for at gå videre med vurdering af projektet.
Rapporten 


Der igangsættes en ejendomsmæssig forundersøgelse, der støttes af Aage V. Jensen Fonde og gennemføres af Landbrugsstyrelsen.

Rapporten fra Naturrådgivningen: ”Genopretning af Søborg Sø” forelægges for pumpelagets medlemmer. De er generelt positive stemt for, at der arbejdes videre med mulighederne for genskabelse af en sø.
Rapporten

Pumpelaget beslutter på deres generalforsamling, at de gerne vil have undersøgt 3 forskellige scenarier for Søborg Sø                                                                                                                        

  •         Nuværende afvanding uændret
  •         Ny forbedret hovedafvanding
  •         Genskabelse af en sø

Aage V. Jensen Fonde finansierer, at de 3 scenarier belyses i en rapport. Niels Riis fra Naturrådgivning står for at der udarbejdes en rapport. Den færdiggøres i 2014.

Oversigtskort

Søborg Sø ligger i Nordsjælland 4 km syd for Gilleleje.

Oversigtskort

Kort over projektområdet

Søborg Sø er i dag kunstigt afvandet. Pumpelaget omfatter 590 ha og er vist med rød afgrænsning. Søens vandspejlskote er endnu ikke endeligt fastlagt.

Pumpelagsområde - kort

Kotekort

Dokumentarkiv

Kontakt

Ida Dahl-Nielsen

Specialkonsulent
Nordsjælland