Naturgenopretning af Søborg Sø

Om projektet

Søborg Sø var tidligere en stor sø indtil den blev tørlagt for at blive brugt til landbrugsformål.

Det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette søen, det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2016. Naturgenopretningsprojektet vil have flere positive natur-, miljø-, og klimaeffekter.

Projektet omfatter ca. 600 ha,  og der  genskabes nu en sø på størstedelen af arealet med omkringliggende enge. Søen bliver meget lavvandet. Projektet berører 63 lodsejere. Der er gennemført flere jordfordelinger.

Sidste nyt:

Anlægsarbejdet sættes i gang
Projektet er ved at nå en stor milepæl, idet anlægsarbejdet forventes at gå i gang efter påske.

Hele projektområdet er stadig meget vådt både på grund af megen nedbør, men også fordi en afvandingspumpe har været ude af drift. Nu kører pumperne på fuld kraft og samtidig håber vi på relativt tørt vejr i den kommende tid. Forhåbentlig er dele af projektområdet så tørt, at det giver mening, at anlægsarbejdet kan starte efter påske.

Læs mere i under Projektforløbet 2024 længere nede på siden

Visionen for Søborg Sø er:

  • at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik
  • at kunne tiltrække et mangfoldigt fugleliv
  • at bevare og sikre de kulturhistoriske værdier omkring Søborg Sø
  • at skabe et oplevelses- og aktivitetslandskab, der henvender sig til friluftslivet, og samtidig være et attraktivt udflugtsmål for turister
  • at reducere udledning af drivhusgasser og udvaskning af næringsstoffer, bl.a. kvælstof


Søen etableres ved at pumpen fjernes og der etableres en stryg i nordenden af søen. Søen vandspejlskote er endnu ikke afklaret. Pumpehuset bevares som et kulturhistorisk mindesmærke. Der endnu ikke taget endelig stilling de fremtidige stier i området. Der er få bygninger i området i området, som vil blive berørt af projektet.

Fugle- og dyreliv. De åbne vandflader, enge og rørskov vil tiltrække mange svømmefugle som ænder, gæs og svaner. Der kan forventes en række trækgæster til området, og man kan også forvente at der kommer flere rovfugle, vadefugle og traner mm. Det formodes at viber, bynkefugle og engsnarren vil kunne finde ynglepladser på engarealerne rundt om søen. Søen vil komme til at stå i forbindelse med de omkringliggende vandløb gennem indløb og stryg. Der vil derfor naturligt indvandre fisk som hundestejler, karudse, skalle, aborre og gedde. Bestandene af pattedyr vil gå tilbage som følge af tabte levesteder på de vanddækkede arealer.

Historie. I stenalderen var Søborg Sø en bred fjord med udløb til Kattegat ved Gilleleje. Siden er der sket landhævning og der blev skabt en sø som lå 5-6 meter over havets overflade.

Søborg Slot blev opført i 1100 tallet som et kongeslot på en holm i søen. Slottet blev ødelagt under Grevens Fejde i 1534/35. Ruinen vil ikke blive fysisk påvirket at genopretning af Søborg Sø, men komme til at fremstå meget tydeligere i landskabet.

Søborg Sø har været Nordsjællands 4. største sø indtil den blev afvandet til landbrugsformål. Ved afvandinger er vandstanden i området samlet blevet sænket 6-7 meter. Søen blev delvis tørlagt i 1790 ´erne ved et forholdsvist enkelt kanalsystem, og i 1870 ´erne blev søen fuldstændig tørlagt ved et omfattende kanalsystem. I 1945-1950 blev der gennemført en ny kraftig afvanding af området. Kanalen er senest blevet uddybet i 1975. Afvandingerne har medført meget omfattende terrænsætninger og store dele kan i dag kun benyttes til græsning eller høslet, hvor det tidligere var muligt at dyrke korn på en større del af de afvandede arealer.

Fakta

Projekttype: Indgår i Regeringsgrundlag november 2016
Periode: 2017 – ca. 2025
Projektareal: Ca. 600 ha heraf omkring 338 ha sø.
Økonomi: Budget på ca. 120 mio kr.

Nyheder om Søborg Sø

Projektforløb

Oversigtskort

Søborg Sø ligger i Nordsjælland 4 km syd for Gilleleje.

Kort over projektområdet

Søborg Sø er i dag kunstigt afvandet. Pumpelaget omfatter 590 ha og er vist med rød afgrænsning. Søens vandspejlskote er endnu ikke endeligt fastlagt.

Kontakt

Ida Dahl-Nielsen
Specialkonsulent
Nordsjælland
iddni@nst.dk
72 54 31 84 
23 21 53 74