Skal jeg have tilladelse til min aktivitet?

Langt de fleste aktiviteter på de statsejede naturområder kræver hverken tilladelse eller betaling. Det gælder uanset antallet af deltagere i arrangementet.

Du behøver ikke søge om tilladelse til fx en stilfærdig skovtur, der ikke indebærer afmærkninger eller brug af særligt udstyr. Og arrangementet må gerne annonceres offentligt.

Der skal søges tilladelse til aktiviteter, hvor det direkte fremgår af lovgivningen fx til erhvervsmæssige aktiviteter og træning af dyr. For visse aktiviteter, der normalt kræver tilladelse, har Naturstyrelsen fjernet kravet om tilladelser helt eller delvist.

Sådan søger du om tilladelse

Er du i tvivl om, om dit arrangement kræver tilladelse, bør du kontakte Naturstyrelsens lokalenhed. For de fleste arrangementer kan du regne med hjælp til at finde egnede steder på Naturstyrelsens arealer samt tidspunkter.

Hvis du indsender en ansøgning om en aktivitet, vil du modtage svar med begrundelse for tilladelse eller afslag. I vurderingen af om du kan få tilladelse, indgår hensynet til andre skovgæster, beskyttelse af skovens dyr, fredninger m.v. Hvis du får afslag, vil der være en begrundelse herfor. Du skal søge senest 14 dage før aktiviteten, men gerne før.

Søg om tilladelse til en aktivitet

Her finder du en liste med eksempler på aktiviteter, der kan kræve tilladelse. Klik på aktiviteten for at læse uddybende bemærkninger.

Afmærkning, orienteringsløb mv.
Afmærkning, opsætning af poster m.v. kræver tilladelse fra Naturstyrelsen. Alle poster skal være afmærkede med tydelige kontaktoplysninger. For orienteringsløb indenfor aftalen mellem Dansk Orienteringsforbund og Naturstyrelsen følges aftalens regler.

Hvis du anvender materiale, som forekommer naturligt på stedet eller naturligt forsvinder i løbet af få dage, så skal du ikke have tilladelse. Materialet må kun bestå af materialer, som nedbrydes let (f.eks. karton og sejlgarn). Du må ikke bruge søm, plaststrimler, metal, maling o. lign. Posterne mv. skal dog være tydeligt mærkede med arrangørens navn (f.eks. organisation og afdeling) samt dato for arrangementet.

Naturstyrelsens medarbejdere har ret til når som helst at fjerne poster, der ikke er afmærkede.

Bilkørsel/Motorkørsel
Det er ikke tilladt at køre med motoriseret køretøj i naturen, med mindre det fremgår af skilte, eller man har fået tilladelse. Naturstyrelsen giver kun sjældent tilladelse til motorkørsel i forbindelse med arrangementer.

Læs om kørsel til Eremitageslottet her

Læs om kørsel til toppen af Herstedhøje her

Droner
Dronepiloter skal følge de almindelige regler for færdsel på statens arealer og endvidere overholde gældende lovgivning fra bl.a. luftfartsmyndighederne, så snart dronen er i luften.

Læs beskrivelse af regler og rammer her

Hvis dronen benyttes som led i en erhvervsmæssig aktivitet, fx opvisning, stævne, filmoptagelse, ekskursioner med betaling, mv., skal der indhentes en tilladelse, som søges via Naturstyrelsens hjemmeside. Det kan være, at der skal betales for tilladelsen.

Naturstyrelsen har udvalgt særlige testdroneflyvningsområder, hvor du kan teste både dine og dronens evner. Du kan normalt få tilladelse med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.

I nogle områder er der forbud mod opsætning af droner, fx i Jægersborg Dyrehave og ved Møns Klint. Ligeledes er der særlige regler for områder med flyveforbud fx i støjfølsomme naturområder eller jf. anden lovgivning - fx på Stevns Klint.

Se aktuelle forbud om opsættelse af droner på Naturstyrelsens arealer her

Dykning i søer
Dykning i Naturstyrelsens søer kræver kun tilladelse, hvis dykningen også involverer andre aktiviteter, der kræver tilladelse - eller hvis det foregår i en af de søer, hvor der gælder særlige regler.

Læs mere om reglerne for søer på statens naturområder

Dyrehaver
Der gives ikke tilladelse til aktiviteter, der forstyrrer dyrene indenfor hegnet i dyrehaverne. Det er generelt forbudt at indsamle kastestænger (gevirer) i dyrehaverne.

Jægersborg Dyrehave, Hovedstadsområdet
Bestanden af vildt i Jægersborg Dyrehave er meget tæt. Derfor gives der kun undtagelsesvist tilladelse til større arrangementer udover Hubertusjagten og Eremitageløbet. Organiserede sportsarrangementer forstås som ethvert arrangement, som indbefatter et sammentræf om et sportsarrangement – også via diverse sportsapps, som bl.a. giver mulighed for at konkurrere på tid. Organiserede aktiviteter som fx skovtur for arbejdspladser, familier og venner kræver ikke tilladelse, så længe det foregår på en måde, som ikke generer andre skovgæster eller hjortevildtet. Der findes desuden lokale retningslinjer, som skal iagttages.

Se de lokale retningslinjer for Jægersborg Dyrehave her.

Der må ikke udsættes poster, afmærkes ruter eller opsættes telte og pavilloner mv. Små halv-skærme for børnehavebørns middagslur er tilladt. Erhvervsmæssige aktiviteter kræver tilladelse uanset karakteren, og sådanne gives kun i begrænset omfang. Alle arrangementer skal foregå i god afstand til foderhuse og foderhække. Der gives ikke tilladelse til motorkørsel.

Haderslev Dyrehave, Sønderjylland
Bestanden af vildt i Haderslev Dyrehave er meget tæt. Derfor gives der kun undtagelsesvist tilladelse til større arrangementer.

Aktiviteter med 100 eller færre deltagere kan afholdes uden tilladelse mellem kl. 6 og solnedgang. Der må ikke udsættes poster, afmærkes ruter m.v.
Der gives kun i begrænset omfang tilladelse til aktiviteter med flere end 100 deltagere og disse må ikke afholdes i nærheden af foderpladser og foderhække. Der gives ikke tilladelse til motorkørsel.

Slotved Dyrehave, Vendsyssel
Da dyrehaven er ret lille, og dyrene kun har få muligheder for at gemme sig, giver Naturstyrelsen normalt ikke tilladelse til de aktiviteter indenfor dyrehavehegnet.

Enehøje, Nakskov Fjord
Der gives normalt ikke tilladelse til egentlige orienteringsløb, terrænsport og lignende aktiviteter, der kræver Naturstyrelsens tilladelse.

Erhvervsmæssige (kommercielle) aktiviteter
Som udgangspunkt er de fleste aktiviteter gratis at gennemføre på Naturstyrelsens arealer - medmindre der er tale om erhvervsmæssige aktiviteter.

Når du ønsker at gennemføre en erhvervsmæssig aktivitet, skal du søge om tilladelse først - og i visse situationer kan der også opkræves betaling for afholdelse af aktiviteten.

Det er tilladt at indsamle blomster, frø, grene, stængler, rav, tang mv., men kun til eget brug. Det kræver derfor tilladelse, hvis du ønsker at indsamle grene til dekorationer, som du vil sælge til andre.

Læs mere om erhvervsmæssige aktiviteter og betaling her

Hundetræning
Der skal indhentes tilladelse til al træning af hunde uden snor eller line. Det gælder også for træning i at sporsøge efter udlagt slæbespor, uanset om hunden er i snor eller line, hundekørsel eller hundespand med vogn, slæde el. lign. Tag kontakt til Naturstyrelsens lokalenhed for afklaring af forholdene.

Find Naturstyrelsens lokalenheder her.

Læs mere om hundetræning.

Klatring - i et træ eller på klippe
Træklatring: Det er tilladt at klatre i træer på Naturstyrelsens arealer, så længe der ikke anvendes sikringsudstyr eller andre hjælpemidler. Træet og dets grene må dog ikke beskadiges. Der skal altså altid søges om tilladelse til træklatring, når der anvendes klatreudstyr.

Læs mere om træklatring.

Klippeklatring: På statens naturområder på Bornholm kræves tilladelse til at klatre i grupper på over 5 deltagere. Vær opmærksom på, at det på andre arealer end Naturstyrelsens ikke er tilladt at klatre med brug af sikringsudstyr eller andre hjælpemidler på bl.a. strandbredder, andre kyststrækninger, i skove, på udyrkede arealer, m.v.

Læs mere om klippeklatring.

Lyd og lys
For ikke at genere andre brugere, dyr og fugle skal Naturstyrelsen altid give sin tilladelse, hvis du vil udvise støjende adfærd, fx ved at benytte radio, musikapparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde, eller hvis du vil bruge projektører eller andet stærkt lys.

For lygter på cykler skal du være opmærksom på bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr.

Læs bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr her.

Metaldetektor – detektorsøgning
Brug af metaldetektor kræver altid lodsejerens tilladelse. For at opnå tilladelse til brug af metaldetektor på Naturstyrelsens områder skal du have en underskrevet samarbejdsaftale om detektorbrug med det lokale statsanerkendte museum med arkæologisk ansvar for området. Aftalen må højst være en måned gammel. Med samarbejdsaftalen i hånden kontaktes Naturstyrelsens lokalenhed, der kan give en tilladelse for et konkret område i højst et år. Der gives aldrig tilladelser på eller i nærmeste omgivelser omkring fredede fortidsminder.

Læs mere om reglerne hos Slots- og Kulturstyrelsen

Nataktiviteter
Aktiviteter, som kræver tilladelse om dagen, kræver også tilladelse om natten, dvs. mellem solnedgang og kl. 6.

Reklamer
Enhver etablering af indretninger i reklame- eller propagandaøjemed, jf. naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1. på Naturstyrelsens arealer kræver styrelsens udtrykkelige, skriftlige tilladelse. Det gælder også for reklamer og propaganda, som falder indenfor undtagelserne mod forbuddet, og som er nævnt i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2.

Se Naturbeskyttelseslovens § 21 her.

Ridning
Ridning på veje, stier mærket til ridning og i skovbund uden kultur/unge bevoksninger, fortidsminder o.a. kræver ingen særlig tilladelse. Der er særlige regler for ridning, der udgår fra rideskoler, stutterier, hestepensioner, rideklubber o.lign. (rideetablissementer) samt kørsel med travheste, erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel med hestekøretøjer. Tag kontakt til Naturstyrelsens lokale enheder for afklaring af spørgsmål.

Find Naturstyrelsens lokale enheder her.

Læs mere om ridning herunder de særlige regler for ridning i Hovedstadsområdet.

Rollespil
Du skal have tilladelse til rollespil, hvis du fx skal have lavet en stævneplads med telte og boder, bruge biltransport, der skal være erhvervsmæssige aktiviteter fx salg af udstyr, mv.

Gennemførelse af rollespil alene kræver ikke tilladelse.

Sejlads på søer og åer
Der er store forskelle mellem retten til at sejle på forskellige søer og åer. For sejlads på søer og vandløb på statens naturområder kontaktes Naturstyrelsens lokale enheder.

Find Naturstyrelsens lokale enheder her.

Sportsarrangementer og stævner mv.
Sportsarrangementer kræver altid tilladelse. For at der er tale om et sportsarrangement skal både forståelsen af ”sport” og ”arrangement” være opfyldt. Sport omfatter fysiske aktiviteter af et vist omgang, som er bevidste, målrettede, planlagte, strukturerede; aktiviteterne udøves indenfor faste regler, altid med et element af konkurrence og ofte med brug af særligt udstyr eller redskaber.

Kendetegnende for et arrangement er, at det skal være organiseret eller planlagt, idet almindelige forsamlinger ikke kræver tilladelser. Desuden skal et arrangement have en entydig og identificerbar ansvarlig arrangør, der er over 18 år.

En begivenhed på sociale medier med alene en opfordring til at deltage anses ikke for at være et arrangement.

Teltning, lejrslagning og overnatning
Det er tilladt at overnatte på flere forskellige måder på statens naturområder.

Læs mere om muligheder og regler her.

Ønsker du at benytte en af Naturstyrelsens store lejrpladser, skal den bookes, for at du kan være sikker på, at den er ledig, når du ankommer.

Find lejrpladser og booking her.

Våben, laservåben, stærkt lys, fiskeredskaber etc.
Det er forbudt:

Bemærk at selv om ”våbnet” eller genstanden, du færdes med, ikke er omfattet af lovgivningen, så er det ikke tilladt at anvende den på en måde, så den fx blænder piloter på fly, eller generer andre personer, der færdes i naturen.

Hjælp til arrangementer

Hvis du ønsker hjælp til dit arrangement kan du kontakte Naturstyrelsens lokale enhed - gerne senest en måned før arrangementet.

Find Naturstyrelsens lokale enheder her