Offentlig høring af projektforslag for naturnationalparkerne Fussingø og Gribskov

Høringsperioden løber fra den 28. april 2021 til den 23. juni 2021

I juni 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af to naturnationalparker hhv. i Gribskov i Nordsjælland og i Fussingø ved Randers.

Som led i processen blev der nedsat 2 nationale arbejdsgrupper i form af en videnskabelige arbejdsgruppe med 9 forskere og en arbejdsgruppe for interessenter, hvor 18 organisationer er repræsenteret. Derudover blev der, for hver park, oprettet en lokal projektgruppe med brugere og organisationer fra lokalområdet. Der blev i november 2020 til januar 2021 afholdt det første møde i de nationale arbejdsgrupper og lokale projektgrupper. Input fra disse møder blev inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af det første udkast til projektforslag for henholdsvis Naturnationalpark Fussingø og Naturnationalpark Gribskov. Herefter blev der afholdt et møde med hver af de nedsatte grupper i marts 2021, hvor udgangspunktet var at drøfte de to udkast til projektforslag og i den forbindelse modtage faglige input og holdninger. Efterfølgende har Naturstyrelsen på baggrund af bl.a. drøftelser i de respektive arbejdsgrupper udarbejdet opdateret udkast til de to projektforslag, som hermed sendes i offentlig høring. Bemærk at der på de to naturnationalparkers projekthjemmesider kan findes mere detaljerede oplysninger og kortfunktioner.

Se hjemmesiden for Naturnationalpark Fussingø

Se hjemmesiden for Naturnationalpark Gribskov

Høring

I medfør af Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved store naturprojekter (BEK nr 1779 af 16/12/2015) sendes projektforslag for naturnationalparkerne Fussingø og Gribskov i offentlig høring.

De to projektforslag som sendes i høring findes via disse links:

Projektforslag Fussingø

Projektforslag Gribskov

Høringssvar

Se høringssvar fra Naturnationalpark Fussingø her

Se høringssvar fra Naturnationalpark Gribskov her

Høringsnotater

Se høringsnotat for Naturnationalpark Fussingø

Se høringsnotat for Naturnationalpark Gribskov

Miljøvurdering

Parallelt og samtidigt med ovenstående høringsproces anmoder Naturstyrelsen Miljøstyrelsen om at træffe screeningsafgørelse med hensyn til, om de to projektforslag for Naturnationalpark Fussingø henholdsvis Naturnationalpark Gribskov kan forventes at have væsentligt indvirkning på miljøet iht. Miljøvurderingsloven §16, jf. §21.

Offentliggørelse

De to endelige projektbeskrivelser og overordnede retningslinjer for forvaltning af de to naturnationalparker vil blive offentliggjort på www.nst.dk.