• Vand- og

    naturprojekter

I 2006 introducerede regeringen ”Den Særlige Vand- og Naturindsats”, der handlede om, at opnå flere miljøgevinster på én gang og samtidig medvirke til at opfylde EU-krav.

Der blev afsat ca. 0,5 mia. kr. til naturgenopretningsprojekter - som en del af den såkaldte "miljømilliard". De fleste af disse projekter er afsluttet nu, og der er en samlet afrapportering på vej.

Disse projekter skulle bidrage til at gennemføre EU’s vandrammedirektiv og Natura2000-direktiverne. Samtidig var formålet, at opnå den brede palette af gevinster, som god naturgenopretning giver mulighed for: Bedre vandmiljø, mere natur, flere naturoplevelser for publikum, klimaforebyggelse osv. Flere af projekterne handlede om at hæve vandstand på lavtliggende arealer i ådalene, ligesom vådområde- og lavbundsprojekterne.

Gennemførte projekter

Eksempler på vand- og naturprojekter

Grynderup Sø

Grynderup Sø

Genskabelse af Grynderup Sø, der har været afvandet siden midten af 1800-tallet, i den nordvestlige del af Salling.

Kastbjerg Ådal

Kastbjerg Ådal - Vand- og naturindsatsen

Projektet i Kastbjerg Ådal er nu færdigafsluttet med mange nye slyngede forløb og vandløbsforbedrende tiltag, der er udført indenfor ådalen på i alt 3,5 km af Kastbjerg Å samt bækkene, der løber til.