• Vand- og

    naturprojekter

I 2006 introducerede regeringen ”Den Særlige Vand- og Naturindsats”, der handlede om, at opnå flere miljøgevinster på én gang og samtidig medvirke til at opfylde EU-krav.

Naturstyrelsen har siden 2007 realiseret en lang række flersidige naturprojekter fordelt over hele landet.

Baggrunden er en politisk aftale fra 2006, hvor den daværende miljøminister Connie Hedegaard igangsatte den Særlige Vand- og NaturIndsats (SVNI), finansieret med 0,55 mio. kr. af den såkaldte ”Miljømilliard”.

Naturstyrelsen har, i tæt dialog med kommuner og de grønne interesseorganisationer, udviklet projekter, hvor der er tænkt i helheder og i synergi i forskellige typer af naturprojekter. I projekterne er afvejet en lang række forskellige mål, idet man har ønsket at tilgodese både det terrestriske miljø (lysåben natur) og vandmiljøet (grundvandet, de ferske overfladevande og havmiljøet) samt ind tænke de rekreative interesser og skabt nye oplevelsesmuligheder for offentligheden. Med brug af nationale midler har det således været mulig at realisere en lang række projekter, der - med et aktuelt udtryk - må siges at være multifunktionelle.

Set fra lodsejerside har det været attraktivt at indgå i projekter med brede intentioner, hvor der i projektudformningen har været større mulighed for at lytte til og inddrage lodsejerens ideer. Det har sikret lodsejeren et større ejerskab til det endelige projekt og dermed mere stolthed over resultatet.

For Naturstyrelsen har det tilsvarende været lettere håndterbart at forhandle med lodsejeren om eksempelvis konkrete adgangsmuligheder, når det planlægges i sammenhæng med udformningen af det øvrige fysiske projekt.

Resultater af den Særlige Vand- og NaturIndsats

Den særlige vand- og naturindsats har været målrettet 11 geografiske indsatsområder fordelt rundt i landet, og indsatsen er prioriteret efter at have særlig sigte på naturprojekter, der har kunnet bidrager til at opfylde minimum ét og gerne flere af følgende mål: Forbedring af naturtilstanden som målsat i habitatdirektivet, forbedring af vandmiljøet som målsat i vandrammedirektivet samt om muligt samtidig hermed forbedre oplevelsesmuligheder i naturen for befolkningen.

For alle projekter gælder, at de er realiseret på basis af frivillighed fra de berørte lodsejere, og et stort kommunalt medejerskab, samt at der i vid udstrækning er sket en inddragelse af de grønne interesseorganisationer i projektforløbet.

Indsatsen har ført til:

  • Fjernelse af spærringer i en række vigtige vandløb, bl.a. gennem opkøb af dambrugsrettigheder og vandløbsrestaurering med genskabelse af fiskepassager og værdifulde levesteder. Det har resulteret i målbar fremgang i fiskeyngel.
  • Naturgenopretning af tidligere afvandede søer og indfjorde ved nedlæggelse af afvandingsanlæg.
  • Genskabelse af våde enge og ådale ved ekstensivering af dyrkede arealer og afbrydelse af dræn og grøfter.
  • Restaurering af tidligere regulerede vandløbsstrækninger
  • Fritlægning af kildeløb
  • Nye bynære skove + grundvandsbeskyttelse
  • Rekreative tiltag med øgede friluftsmuligheder

Gennemførte projekter

Eksempler på vand- og naturprojekter

Grynderup Sø

Grynderup Sø

Genskabelse af Grynderup Sø, der har været afvandet siden midten af 1800-tallet, i den nordvestlige del af Salling.

Kastbjerg Ådal

Kastbjerg Ådal - Vand- og naturindsatsen

Projektet i Kastbjerg Ådal er nu færdigafsluttet med mange nye slyngede forløb og vandløbsforbedrende tiltag, der er udført indenfor ådalen på i alt 3,5 km af Kastbjerg Å samt bækkene, der løber til.