• Lavbunds-
    projekter

Et lavbundsprojekt handler om at hæve vandstanden for at reducere frigivelsen af CO2 og andre klimagasser.

Både kommuner og Naturstyrelsen etablerer lavbundsprojekter, og denne indsats blev påbegyndt i 2014. Lavbundsprojekter etableres først og fremmest for at tilbageholde CO2. Det er en drivhusgas, Danmark er forpligtet til at reducere udledningen af. Projekterne etableres på tørvejorder, som har et højt indhold af kulstof. På disse jorder betyder dræning og dyrkning, at tørven kommer i kontakt med luftens ilt, som omdanner tørvelaget til  kuldioxid. Man siger, at tørven ”brænder af” og jorden ”sætter sig”, hvilket typisk sker med 0,5-2 cm om året. I projekterne hæves vandstanden, således at tørven vandmættes og dermed fastholdes det kulstof, der er indlejret i jorden. Arealmæssigt omfatter lavbundsprojekterne små projekter på 5 ha til projekter på mere end 200 hektar, og involverer ofte 20-60 forskellige lodsejere. Naturstyrelsen har indtil videre arbejdet med ca. 20 områder, der forventes realiserede eller ér realiserede. Projekterne finansieres af både statslige og EU-midler.

Igangværende projekter

Gennemførte projekter

Eksempler på lavbundsprojekter

Vådområdet Heltzen Enge øst for Viborg er Danmarks største gennemførte lavbundsprojekt.

Storstilet vandsatsning ved Viborg fanger CO2 og opsamler kvælstof

Færre drivhusgasser og mindre kvælstof giver naturen og vandet bedre betingelser omkring Nørre Ådal og i Randers Fjord med Danmarks største lavbundsprojekt.

Sydsjællandske marker er omdannet til vådområde med klimaeffekt

Som et af de første i Østdanmark er lavbundsprojektet Karrebæk Fjord ved Næstved realiseret med Naturstyrelsen som projektejer.